Obsah STŘEDNÍ EVROPA – 121 –
[04\2004] – Konec Evropy?… i USA?


KOMENTÁŘ

Evropská témata v českém kontextu
– Rudolf Kučera –

Zamyšlení nad současným stavem Evropy a Evropské unie po rozšírení o deset nových členských států. Jaké jsou její perspektivy? Kam směřuje?


PROBLÉMY EVROPSKÉ UNIE

Konec Evropy?
– Niall Ferguson –

Americká přednáška v AEI známého anglického historika, v níž se vyslovuje k současnému stavu evropské integrace v tom smyslu, že se Spojené státy nemusejí Evropské unie vůbec obávat, protože evropská ekonomika, demografie a hlavně kultura jsou stále dekadentnější. Za hlavní problém Unie potom označuje skutečnost, že Německo již není ani ochotno, ani schopno nadále evropskou integraci dotovat a že rozšírení Unie stávající problémy jen vyostří.

Proč jsem Europeistou?
– (Záznam rozhovoru rozhlasového redaktora Aleše Cibulky s Vojtěchem Ceplem vysílaného na ČRo2 30. 4. 2004) –

Prof. Cepl ve svém rozhlasovém příspěvku inteligibilním způsobem obhajuje evropskou ústavní smlouvu a přináší řadu argumentů pro její přijetí. Poukazuje ovšem také na zatím nedostatečnou harmonizaci morálního a právního vědomí, což je jedním z problémů současné Evropské unie.

Na dolním konci spirály štěstí
– Christian Schmidt-Häuer –

V článku se uvádí, že rozšíření EU bylo predčasným politickým porodem, když žádný z kandidátů nebyl skutečně připraven. Navíc jsou pokladny téměř prázdné a Evropa se skutečně nesjednotí, pokud se nezdaří vytvořit hospodářsky silné a sociálně soudržné společenství. To ovšem nepůjde ani rychle, ani snadno.

Evropa a Blízký východ. Evropa stojí před bezprecedentní odpovědností a chybí jí politické osobnosti
– Tomáš Klvaňa –

Otevření dosud málo viditelného tématu týkajícího se nedostatku velkých politických osobností v Evropě, které by měly odvahu prosazovat nové přístupy především v zahraniční politice. Tato slabina Evropské unie však nebude snadno odstranitelná, protože to ani neumožnuje evropské instituční uspořádání.

Zpoždená a rozdělená Evropa
– Jirí Schneider –

Úvahy týkající se psychologického stavu Projektu Evropa po rozšíření. Autor přirovnává nové členy Unie k žákům, kteří přešli na novou školu a musejí se vyrovnat s jejími pravidly, což je ale problematické nejen pro ně a dosavadní žáky, ale i pro školu samotnou, protože ta má své plány budoucího rozvoje.


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Politický systém EU. Specifika voleb do Evropského parlamentu /II., záverečná část/
– Oldřich Krulík –

V komparativní studii mladý politolog analyzuje evropské volby, jejich témata a zameření v zemích Evropské unie. Předvídavým způsobem upozorňuje na možné problémy, které by v České republice tyto volby mohly mít.

Co přinesly volby do Evropského parlamentu?
– Lukáš Macek –

Podrobná analýza výsledku voleb do Evropského parlamentu, která odhaluje mnohá příliš jednostranná hodnocení, jež pri bližším pohledu neobstojí. Evropské volby podle autorovy analýzy nepřinesly žádné zásadní změny oproti minulému parlamentu.


PROBLÉMY USA

Směřování ke kritickému bodu: americká moc a důsledky fiskálního přepnutí
– Niall Ferguson, Laurence J. Kotlikoff –

Autori analyzují strukturu amerického vnitřního dluhu na sociálním zabezpečení. Vyvozují z toho, že Spojené státy jsou mnohem více ohroženy zevnitř než zvenku, a poukazují na možné důsledky tohoto doposud nerešeného obrovského problému.


SUDETONĚMECKÉ DNY

Projev bavorského ministerského předsedy Edmunda Stoibera na pětapadesátých Sudetoněmeckých dnech v Norimberku 30. května 2004

V projevu na Sudetoněmeckých dnech v Norimberku 2004 se znovu připomíná, že Bavorsko a jeho političtí představitelé jsou a budou na německé i evropské úrovni zastánci požadavku na zrušení Benešových dekretů. Tyto dekrety jsou a zůstanou i nadále evropským tématem.


VYROVNÁNÍ S MINULOSTÍ

Vzestup a pád Bohumíra Molnára. Vznik a vývoj československé rozvědky v padesátých letech minulého století /III. závěrečná část/
– Pavel Žácek –

Závěrečná část studie o práci československé komunistické rozvědky a o jednom z jejích hlavních představitelů generálovi Bohumíru Molnárovi.


GLOSÁŘ

– I –
Peter Glotz
Aktuálnost vyhnání

Stručný a výstižný projev na Sudetoněmeckých dnech v Norimberku k tématu vyhánění a k tomu, jak s tímto vysoce aktuálním problémem zacházet. Rečník se především obrací proti tomu považovat procesy vyhánení za uzavřenou kapitolu minulosti.

– II –
Martin Jerábek
Drama kancléře Engelberta Dollfusse před sedmdesáti roky (útok nacistů proti Rakousku v roce 1934)

Článek připomíná výročí pokusu o nacistický převrat v předválečném Rakousku a postavu tehdejšího kancléře E. Dollfusse. Vysvětluje také, proč bylo Rakousko označeno vítěznými mocnosti po druhé světové válce za „první Hitlerovu obět“.

– III –
Josef Forbelský
Berija

Připomínka okolnosti smrti Lavrentije Beriji ve světle nedávno vydaných publikací o tomto sovětském „Himmlerovi“. Zvláště potom jeho aktivit po Stalinově smrti, kterými zneklidnil tehdejší sovětské armádní a politické vedení.


Anglické a německé resumé


Dáno do sazby 2. 7. 2004